Photo 1468779036391 52341F60b55d

NOW-regeling – wat kunt u doen bij weigering of terugvordering door het UWV?

15 april 2020

Het UWV beslist op meerdere momenten of uw bedrijf in aanmerking komt voor deze NOW-regeling. De reden hiervoor is dat uw bedrijf het geld nu nodig heeft, terwijl pas achteraf kan worden vastgesteld of uw bedrijf aan alle voorwaarden heeft voldaan en wat het omzetverlies daadwerkelijk is. Als u het oneens bent met een besluit van het UWV, dan kunt u daartegen bezwaar en beroep instellen.

In deze bijdrage leest u over de verschillende besluiten van het UWV die uw bedrijf ontvangt als u beroep doet op de NOW-regeling.

Indien u meer informatie wenst over de voorwaarden voor de aanvraag lees dan de publicatie van Team arbeidsrecht ‘NOW WE KNOW: Details NOW regeling bekendgemaakt

 

Subsidie

De NOW-regeling is een subsidie waarop de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is. Dat betekent dat u tegen besluiten van het UWV over de NOW-regeling bezwaar en beroep kunt instellen. Ook is het UWV gehouden aan belangrijke bestuursrechtelijke regels, zoals de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Daarop kunt u dus een beroep doen in een procedure tegen een UWV-besluit.

 

Aanvraag

Indien u een beroep doet op de NOW-regeling, dan dient u hiervoor een aanvraag in bij het UWV. Aanvragen kunnen tot en met 31 mei 2020 worden ingediend via een formulier op de website van het UWV. Belangrijk is dat op u als ‘aanvrager’ de verplichting rust om alle benodigde gegevens aan te leveren. U moet dus zelf aannemelijk maken dat u aan de subsidievoorwaarden kunt voldoen. Wel moet het UWV u behulpzaam zijn bij het indienen van een volledige aanvraag. Het UWV mag uw aanvraag dus niet zomaar afwijzen of buiten behandeling laten omdat u onvoldoende gegevens heeft verstrekt.

 

Verlening

Op basis van de aanvraag neemt het UWV een subsidieverleningsbesluit. Dat besluit vermeldt:

  • of aan u een subsidie wordt verleend;
  • de periode waarvoor de subsidie wordt verleend;
  • de hoogte van het bedrag en het voorschot;
  • de verplichtingen waaraan u als werkgever moet voldoen; en
  • de termijn waarbinnen u een subsidievaststellingsbesluit moet aanvragen.

Als de subsidie wordt geweigerd, of het bedrag is te laag is dan kunt u daartegen bezwaar en beroep instellen.

 

Vaststelling

Als een subsidie wordt verleend, dan wordt 80% op voorschot uitbetaald. Vervolgens moet u binnen 24 weken na afloop van subsidieperiode de subsidievaststelling aanvragen. Het UWV probeert dan binnen 22 weken, maar uiterlijk binnen 52 weken, een besluit te nemen. Daarin stelt het UWV vast of u terecht een subsidie heeft ontvangen, of u heeft voldaan aan alle voorwaarden en hoeveel omzetverlies uw bedrijf uiteindelijk heeft geleden. Ook hiervoor geldt dat op u de verplichting rust om alle informatie aan te leveren en om aannemelijk te maken dat u aan alle subsidievoorwaarden heeft voldaan.

Het kan dus zijn dat u een deel of het volledige voorschot moet terugbetalen, omdat het UWV achteraf vindt dat u minder of geen recht heeft op financiële ondersteuning. Ook tegen die besluiten kunt u bezwaar en beroep aantekenen.

 

Terugvordering

Als het UWV vindt dat een subsidie ten onrechte is verleend, dan wordt het voorschot teruggevorderd. Als u het daarmee oneens bent, dan zult u in actie moeten komen. Bezwaar en beroep tegen het subsidievaststellingsbesluit en/of het terugvorderingsbesluit heeft namelijk geen schorsende werking. U zult het UWV dus moeten vragen om uitstel van betaling hangende die procedure(s). Is het UWV daartoe niet bereid, dan kunt u via een spoedprocedure bij de bestuursrechter verzoeken om een voorlopige voorziening.

 

Advies

Zowel vooraf als achteraf kan het UWV een subsidie weigeren of lager vaststellen. Wij verwachten veel procedures over de subsidievaststelling, omdat op dat moment al een voorschot is betaald dat geheel of gedeeltelijk moet worden terugbetaald. Ook kan het zijn dat het UWV op voorhand al de subsidie weigert. Indien u een nadelig besluit ontvangt, win dan advies in bij onze juridisch specialisten. Onze subsidie- en arbeidsrechtspecialisten werken nauw samen. Zij kunnen voor u beoordelen of het maken van bezwaar of instellen van beroep kans van slagen heeft.

Heeft u een vraag of wilt u advies? Neem vrijblijvend contact op.

Meer weten? Neem contact op met: