AGENDERINGSRECHT: HOE VER GAAT DE MACHT VAN DE AANDEELHOUDER?

AGENDERINGSRECHT: HOE VER GAAT DE MACHT VAN DE AANDEELHOUDER?

10 juli 2018

Aandeelhouders en certificaathouders met minimaal drie procent van het geplaatste kapitaal in een NV kunnen onderwerpen in de agenda van de algemene vergadering laten opnemen (het ‘agenderingsrecht’). Het bestuur mag zo een verzoek alleen in uitzonderlijke gevallen weigeren. Kunnen aandeelhouders en certificaathouders ook een onderwerp ter stemming (en dus niet alleen ter bespreking) in de agenda van de algemene vergadering laten opnemen? Niet als de algemene vergadering niet bevoegdheid is om een besluit over dat onderwerp te nemen, zo oordeelde de Hoge Raad onlangs.

Wat was er aan de hand?

Boskalis Holding B.V. ('Boskalis') was tot voor kort aandeelhouder in Fugro N.V. (hierna: ‘Fugro’). Fugro is een beursgenoteerde NV die zich bezig houdt met het verrichten van bodemonderzoek in diverse landen. Fugro hanteert beschermingsconstructies om een vijandige overname te voorkomen. Boskalis was het niet eens met één van deze beschermingsconstructies en verzocht het bestuur van Fugro de beschermingsconstructie te ontmantelen. Fugro weigerde dat. Vervolgens heeft Boskalis het bestuur van Fugro verzocht om op de algemene vergadering een voorstel tot aanbeveling aan het bestuur en de raad van commissarissen om de beschermingsconstructies te beëindigen op de algemene vergadering ter stemming te brengen. Fugro was bereid het onderwerp ter bespreking op de agenda te zetten, maar weigerde het agendapunt ter stemming op te nemen. Boskalis legde zich hier niet bij neer en startte een procedure. De kwestie werd uiteindelijk voorgelegd aan de Hoge Raad.

De Hoge Raad

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat het bepalen van het beleid en de strategie van een vennootschap en de met haar verbonden onderneming in beginsel een bestuursaangelegenheid is. Het bestuur hoeft de algemene vergadering daarover niet te consulteren. Op basis van het agenderingsrecht kunnen aandeelhouders en certificaathouders een onderwerp ter bespreking op de agenda laten zetten, maar zij kunnen het bestuur niet verplichten om een onderwerp dat op het terrein van het bestuur ligt ter stemming in de agenda van de algemene vergadering op te nemen. Het maakt daarbij geen verschil of het gaat om een aanbeveling of een stemming die is bedoeld om te peilen wat aandeelhouders van de gehanteerde beschermingsconstructie vinden. Ook de Europese Aandeelhoudersrichtlijn leidt niet tot een andere conclusie. De richtlijn beoogt de rechten voor aandeelhouders te versterken, maar het is niet de bedoeling dat aandeelhouders rechten verkrijgen die zij voorheen niet hadden.

En de BV?

De Hoge Raad maakt duidelijk dat aandeelhouders en certificaathouders in een NV niet kunnen afdwingen dat op de algemene vergadering wordt gestemd over onderwerpen waarover zij geen besluiten mogen nemen, zoals het bepalen van het beleid, de strategie en de inrichting van de vennootschap. Die onderwerpen zijn voorbehouden aan het bestuur. In een BV kan dit anders zijn, nu aandeelhouders een statutaire instructiebevoegdheid kunnen hebben. Daar staat tegenover dat het bestuur van een BV meer ruimte heeft om een agenderingsverzoek ‘om zwaarwichtige redenen’ te weigeren.

Heeft u vragen over dit onderwerp, neemt u dan gerust contact met ons op.

Auteur:
Meer weten? Neem contact op met: