VOORFINANCIERING MKB EN ZZP’ERS VERLICHT: BETAALTERMIJN VAN MEER DAN 60 DAGEN ONGELDIG

VOORFINANCIERING MKB EN ZZP’ERS VERLICHT: BETAALTERMIJN VAN MEER DAN 60 DAGEN ONGELDIG

6 september 2018

Sinds 1 juli 2017 kunnen grote ondernemingen geen langere betaaltermijn dan 60 dagen overeenkomen in nieuw te sluiten overeenkomsten met het midden- en kleinbedrijf (‘mkb-onderneming’) en zelfstandige ondernemers (‘zzp’ers’) die optreden als leverancier of dienstverlener. De wetgever gaf grote ondernemingen nog één jaar de tijd om langere betaaltermijnen in overeenkomsten die tot stand zijn gekomen vóór 1 juli 2017 te verkorten tot maximaal zestig dagen. Op 1 juli 2018 is die periode afgelopen en daarmee is de oude regeling volledig komen te vervallen.

Oude regeling

Op grond van de oude regeling was een betalingstermijn langer dan 60 dagen alléén toegestaan als dit uitdrukkelijk in de overeenkomst was opgenomen en niet kennelijk onbillijk is voor de mkb-onderneming of zzp’er. In de praktijk is het niet ongebruikelijk dat grote ondernemingen betaaltermijnen hanteren van 90 tot 120 dagen. Dat heeft nadelige gevolgen voor de liquiditeitspositie van de mkb-ondernemingen. Dat mkb-ondernemingen niettemin akkoord gingen met een lange betaaltermijn, hing vooral samen met de ongelijke onderhandelingspositie.

Nieuwe regeling

De gewijzigde wet bepaalt dat een betalingstermijn van meer dan 60 dagen in een overeenkomst gesloten door een grote onderneming met een MKB-onderneming of een zzp’er als leverancier of dienstverlener ongeldig is (‘nietig’). De langere betaaltermijn wordt automatisch omgezet in een betaaltermijn van 30 dagen. Als de afnemer de factuur na 30 dagen betaalt, is hij van rechtswege de wettelijke handelsrente (momenteel 8%) verschuldigd over de periode die de 30 dagen overschrijdt.

 Voor wie geldt de regeling

Het verbod geldt alleen voor contracten waarbij een ‘grote’ onderneming contracteert met een ‘kleine’ onderneming die optreedt als leverancier of dienstverlener. Een onderneming wordt als groot aangemerkt als het  gaat om een rechtspersoon die op twee opeenvolgende balansdata heeft voldaan aan twee of drie van de volgende vereisten:

  • de waarde van de activa volgens de balans met toelichting, bedraagt, op de grondslag van verkrijgings- en vervaardigingsprijs, meer dan € 20.000.000;
  • de netto-omzet over het boekjaar bedraagt meer dan € 40.000.000;
  • het gemiddeld aantal werknemers over het boekjaar is hoger dan 250.

Als een onderneming aan geen of slechts één van deze vereisten voldoet, dan is sprake van een mkb-onderneming of (als er geen werknemers zijn) van een zzp’er.

Gevolgen per 1 juli 2018

Op 1 juli 2018 is de overgangstermijn van één jaar geëindigd. Oplettendheid is geboden voor ondernemers met contracten die zijn gesloten vóór 1 juli 2017 en een betaaltermijn van meer dan 60 dagen bevatten. In die gevallen geldt op basis van de wet nu een betaaltermijn van 30 dagen. Wordt de factuur na die termijn betaald dan is de wettelijke handelsrente verschuldigd over de periode die de termijn die de 30 dagen overschrijdt.

Advies: Controleer contracten die zijn gesloten contracten van voor 1 juli 2017 dus op betaaltermijnen van langer dan 60 dagen.

Auteur:
Meer weten? Neem contact op met: