Shutterstock 701873641

WETTELIJKE BETALINGSTERMIJN GROOTBEDRIJF AAN MKB PER 1 JULI 2022 GEHALVEERD

1 juli 2022

De Wetswijziging

De maximale wettelijke betaaltermijn van grote ondernemingen aan het mkb wordt verkort van 60 dagen naar 30 dagen (de Wetswijziging). De Wetswijziging treedt per 1 juli 2022 in werking. Hiermee wordt de huidige toegestane betaaltermijn gehalveerd en gelijkgesteld aan die van de overheid.

Door de Wetswijziging kunnen grote ondernemingen geen langere betaaltermijn dan 30 dagen overeenkomen met mkb-ondernemingen. Deze beperking geldt alleen in handelsrelaties tussen een grote onderneming als betalende partij (debiteur) en mkb-onderneming als ontvangende partij (crediteur).

 

Achtergrond

Met de Wetswijziging wordt beoogd de liquiditeitspositie, het concurrentievermogen en de levensvatbaarheid van de mkb-ondernemingen te verbeteren. De betaaltermijn werd per in 2017 al teruggebracht van 90 dagen naar 60 dagen. Bij die wetswijziging is bepaald dat de werking van de wet zou worden geëvalueerd. Kleine en middelgrote ondernemers die aan het grootbedrijf leveren, gaven in onderzoeken in het kader van die evaluatie aan dat zij steeds later worden betaald in plaats van eerder. Ook is gebleken dat de betaaltermijn regelmatig door het grootbedrijf wordt bepaald en in sommige gevallen zelfs eenzijdig wordt verlengd. Dit laatste is sinds de coronacrisis steeds vaker het geval, waardoor kleinere ondernemers extra in de problemen kunnen komen. 

 

Wanneer is sprake van een grote onderneming?

Zoals hierboven genoemd geldt de verkorte betalingstermijn alleen in handelsrelatie tussen een grote onderneming als debiteur en een mkb-onderneming als crediteur. Wanneer uw onderneming optreedt als debiteur tegenover een grote onderneming, dan kan wel een betalingstermijn van meer dan 30 dagen worden gehanteerd.

Van een grote onderneming in de zin van deze wet is sprake als een onderneming gedurende minimaal twee opeenvolgende balansdata voldoet aan ten minste twee van de drie hierna vermelde criteria genoemd (dit hoeven niet steeds dezelfde twee van de drie criteria te zijn):

  • de waarde van de activa volgens de balans bedraagt (op grondslag van verkrijgings- en vervaardigingsprijs) meer dan € 20.000.000;
  • de netto-omzet over het boekjaar bedraagt meer dan € 40.000.000;
  • het gemiddeld aantal werknemers over het boekjaar bedraagt meer dan 250.

Als een onderneming aan geen of slechts één van deze vereisten voldoet, dan is sprake van een mkb-onderneming of (als er geen werknemers zijn) van een zzp’er.

 

Aanpassen bedrijfsvoering 

De verkorte betaaltermijn geldt voor alle op of na 1 juli 2022 te sluiten contracten.  Grote ondernemingen krijgen per 1 juli 2022 één jaar de tijd om langere betalingstermijnen in bestaande contracten te verkorten tot maximaal 30 dagen. Vanaf 1 juli 2023 geldt de verkorte betaaltermijn van rechtswege ook voor contracten die vóór 1 juli 2022 zijn gesloten.

 

Gevolg en sanctie

Als  na inwerkingtreding van de Wetswijziging toch een betalingstermijn van meer dan 30 dagen wordt overeengekomen of de betaaltermijn in voor 1 juli 2022 gesloten contracten niet tijdig is verkort, dan is die afgesproken langere betalingstermijn ongeldig (nietig) en geldt automatisch een betalingstermijn van 30 dagen. Wordt de factuur na die termijn van 30 dagen betaald dan is de debiteur wettelijke handelsrente (momenteel 8%) verschuldigd over de periode die de termijn die de 30 dagen overschrijdt.

 

Meldpunt achterstallige betalingen

De Autoriteit Consument en Markt (‘ACM’) heeft in januari 2022 een tijdelijk ‘Meldpunt achterstallige betalingen’ geopend. Via deze weg probeert de overheid meer inzicht te krijgen in het betaalgedrag van grote ondernemingen. U kunt daarbij helpen. Bij het meldpunt kunt u tot 23 januari 2023 een anonieme melding doen van achterstallige betalingen. U kunt een melding doen als:

  • uw onderneming kwalificeert als mkb-onderneming;
  • uw onderneming goederen of diensten heeft geleverd aan een grote onderneming; en
  • een betaaltermijn van uw factuur is verstreken en de factuur niet wordt betwist.

Vragen?

Wilt u meer informatie over dit onderwerp of advies met betrekking tot uw onderneming? Neem dan vrijblijvend contact op met onze specialisten op het gebied van contracteren en commerciële contracten.