Shutterstock 657932653

Do’s en dont’s met betrekking tot de standstillperiode

20 juli 2022

De Wet franchise bevat een standstillperiode voorafgaand aan het sluiten van de franchiseovereenkomst. Deze standstillperiode is bedoeld als termijn voor beraad voor de beoogd franchisenemer. In dit artikel bespreek ik een aantal do’s en dont’s voorafgaand aan en tijdens de standstillperiode.

Wat moet je wel doen?

👍

Verstrek in één keer alle relevante informatie aan de beoogd franchisenemer. Zo voorkom je dat de standstillperiode telkens opnieuw gaat lopen.

 

De startdatum van de standstillperiode wordt in retrospectief (met andere woorden: terugblikkend) bepaald en start wanneer de franchisegever alle relevante informatie aan de beoogd franchisenemer heeft verstrekt. Mocht je als franchisegever tijdens de standstillperiode weer nieuwe informatie met de beoogd franchisenemer delen, dan start de standstillperiode dus opnieuw. Door in één keer alle relevante informatie te verstrekken, voorkom je dat je telkens minstens 4 weken extra dient te wachten voordat je de franchiseovereenkomst kunt sluiten.

 

👍

Zorg ervoor dat de beoogd franchisenemer voor het starten van de standstillperiode zijn financiële gegevens aan jou als franchisegever heeft verstrekt. Zo kan je voor het begin van de standstillperiode jouw bevindingen delen.

 

De beoogd franchisenemer is verplicht om zijn financiële gegevens aan de franchisegever te verstrekken. De franchisegever dient deze gegevens te onderzoeken en vervolgens zijn bevindingen met de beoogd franchisenemer te delen. Deze bevindingen worden ook als precontractuele informatie aangemerkt. Deel je dus als franchisegever jouw bevindingen pas met de beoogd franchisenemer, als de standstillperiode al is gestart, dan gaat de standstillperiode weer opnieuw lopen. Zorg er dus voor dat de beoogd franchisenemer (ruim) voor het starten van de standstillperiode zijn financiële gegevens aan jou verstrekt. Zo kan je op tijd jouw bevindingen terugkoppelen.  

 

 

👍

Vergewis je als franchisegever van de hoeveelheid en complexiteit van de te verstrekken informatie aan de beoogd franchisenemer. Bij twijfel, gun de franchisenemer wat meer tijd dan de minimale 4 weken om de verstrekte informatie te bestuderen.

 

De standstillperiode duurt ten minste vier weken, met de nadruk op het woord ‘ten minste’. Uitgangspunt is dat de precontractuele informatie tijdig wordt verstrekt. Indien de aard, de complexiteit of de omvang van bepaalde informatie zodanig is dat de beoogd franchisenemer deze informatie niet binnen vier weken kan doornemen, dan dient de informatie eerder aan de beoogd franchisenemer te worden verstrekt.

 

Wat moet je niet doen?

👎

Neem de standstillperiode strikt in acht. Overtreding van de standstillperiode door  bijvoorbeeld het te vroeg sluiten van een franchiseovereenkomst, kan je duur komen te staan. 

 

Tijdens de standstillperiode mag je als franchisegever niet overgaan tot (i) het wijzigen van de franchiseovereenkomst ten nadele van de beoogd franchisenemer, (ii) het sluiten van de franchiseovereenkomst of enige daarmee onlosmakelijk verbonden overeenkomst met de beoogd franchisenemer en (iii) de beoogd franchisenemer aanzetten tot het doen van betalingen of investeringen die samenhangen met de te sluiten franchiseovereenkomst.

Als je de standstillperiode niet in acht neemt, kan dat vergaande consequenties hebben. Sluit je te vroeg de franchiseovereenkomst, dan kan de franchisenemer die franchiseovereenkomst vernietigen. Indien de franchiseovereenkomst wordt vernietigd, betekent dit dat de franchiseovereenkomst geacht wordt nooit te hebben bestaan. Bevatte deze franchiseovereenkomst bijvoorbeeld een non-concurrentiebeding, dan kan je daar als franchisegever geen beroep (meer) op doen. Ook moeten alle over en weer verrichte prestaties ongedaan worden gemaakt. Dit houdt in dat bijvoorbeeld ontvangen fees terugbetaald dienen te worden.

Zet je een beoogd franchisenemer toch aan tot het doen van betalingen tijdens de standstillperiode, dan zou dat wellicht kunnen worden aangemerkt als onrechtmatige daad, dwaling, bedrog of acquisitiefraude.

 

Waar moet je nog meer bedacht op zijn?

De franchiseovereenkomst wordt doorgaans verstrekt als onderdeel van de precontractuele informatie. De meeste franchiseorganisaties werken met een Precontractueel Informatie Document (PID), waar de franchiseovereenkomst als bijlage aan wordt toegevoegd. Wil je met het verstrekken van de precontractuele informatie geen aanbod tot het sluiten van de bijgesloten franchiseovereenkomst doen? Geef dan schriftelijk bij het verstrekken van de precontractuele informatie aan dat je met verstrekking daarvan geen aanbod doet en je je ook expliciet de mogelijkheid voorbehoudt om geen aanbod te doen na afloop van de standstillperiode.

Uit de rechtspraak blijkt dat het verstrekken van precontractuele informatie onder omstandigheden aangemerkt kan worden als het doen van een aanbod om een franchiseovereenkomst te sluiten.  De kwalificatie als aanbod houdt in dat de beoogd franchisenemer na het verstrijken van de standstillperiode het aanbod kan accepteren. Door acceptatie komt dan direct de franchiseovereenkomst tot stand. De franchisegever kan in een dergelijk geval dus geen wijzigingen meer aanbrengen in de franchiseovereenkomst en is gehouden de beoogd franchisenemer ook als franchisenemer te accepteren.

Dat kan onwenselijk zijn als je de standstillperiode nog zou willen gebruiken om zelf nader onderzoek naar de beoogd franchisenemer te doen, of wanneer je tijdens de standstillperiode zaken te weten komt die maken dat je toch geen franchiseovereenkomst (of een overeenkomst in andere vorm) zou willen aangaan met de beoogd franchisenemer. Een dergelijke situatie kun je proberen te voorkomen door bij het verstrekken van de precontractuele informatie schriftelijk en uitdrukkelijk te vermelden dat je met het verstrekken van de precontractuele informatie nog niet de wil hebt om een aanbod te doen.

 

Ter afsluiting

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande do’s en dont’s vragen over wat u wel en niet kan doen tijdens de standstillperiode? Wij hebben voor franchisegevers een handleiding do’s en dont’s voorafgaand aan en tijdens de standstillperiode opgesteld. Daarin vindt u bovenstaande én nog meer do’s en dont’s voorzien van uitleg. Heeft u interesse in deze handleiding? Stuur dan een e-mail naar: franchise@lxa.nl. Wij zullen u dan kosteloos een exemplaar opsturen.

Auteur: