Photo 1497366811353 6870744D04b2

Boetebeding, wanneer is sprake van een voortdurende overtreding?

19 april 2021

In de meeste franchiseovereenkomsten is een boetebeding opgenomen. De franchisenemer verbeurt in dat geval een boete bij overtreding van bijvoorbeeld het geheimhoudingsbeding, het non-concurrentiebeding of het relatiebeding. Vaak betreft dit boetebeding een standaardboete per overtreding en een boete per dag dat de overtreding voortduurt. Maar wanneer ‘duurt de overtreding voort’ en verbeurt de franchisenemer naast de standaardboete ook een boete per dag dat de overtreding voortduurt?

Wettelijke regeling

De wettelijke grondslag van het boetebeding is neergelegd in artikel 6:91 BW. Een beding kan gekwalificeerd worden als een boetebeding indien het beding bepaalt dat de schuldenaar die tekortschiet in de nakoming van zijn verbintenis, gehouden is een geldsom of een andere prestatie te voldoen, ongeacht of deze boete strekt tot schadevergoeding of aansporing tot nakoming.

 

Jurisprudentie

Uit de relatief beperkte jurisprudentie over dit onderwerp blijkt dat de vraag of een overtreding voortduurt sterk afhankelijk is van de aard van de overtreding. Een belangrijke aanwijzing of naast de standaardboete tevens een boete per dag wordt verbeurd, is dat de overtreder elke dag opnieuw kan kiezen of hij met de overtreding doorgaat of dat hij de overtreding zal staken.[1]

Zo werd in een uitspraak van de rechtbank Arnhem geoordeeld dat een verwijzing op een website een voortdurende overtreding is.[2] De overtreder verbeurde dus een boete per dag dat de verwijzing op de website had gestaan en derhalve de overtreding had voortgeduurd. De overtreder verbeurde in deze uitspraak niet de standaardboete, omdat de rechtbank van mening was dat de verwijzing op de website een voortzetting was van een vorige overtreding waarvoor de overtreder al de standaardboete had verbeurd.

 

 

[1] ECLI:NL:RBAMS:2019:1638

[2] ECLI:NL:RBARN:2011:BR0022.

 

Contact

Wilt u meer informatie over franchise, neem dan vrijblijvend contact op met onze specialisten: franchise@lxa.nl

Auteur:
Meer weten? Neem contact op met: