Photo 1534800891164 A1d96b5114e7

Eerste Kamer stemt in met Wetsvoorstel Wet Franchise

30 juni 2020

Vanmiddag heeft de Eerste Kamer unaniem ingestemd met het wetsvoorstel van de Wet Franchise (hierna: ‘Wetsvoorstel’)

Wij hebben u op 10 februari 2020 geïnformeerd dat de Raad van State positief heeft geadviseerd over het Wetsvoorstel. Op 16 juni 2020 lieten wij u weten dat ook de Tweede Kamer heeft ingestemd met het Wetsvoorstel, inclusief de twee ingediende amendementen. Naar aanleiding van deze amendementen is het Wetsvoorstel gewijzigd. Vandaag heeft ook de Eerste Kamer ingestemd met dit aangepaste Wetsvoorstel.

De Wet Franchise treedt per 1 januari 2021 in werking. Na de inwerkingtreding van de Wet Franchise moeten alle franchiseformules in Nederland en formules die Nederlands recht van toepassing hebben verklaard voldoen aan de bepalingen die zijn genoemd in deze wet. Specifiek voor in Nederland opererende franchisenemers geldt tevens dat niet ten nadele van deze franchisenemer van de wettelijke bepalingen mag worden afgeweken.

Voor franchiseovereenkomsten die vóór het tijdstip van het in werking treden van de Wet Franchise zijn gesloten, geldt voor wat betreft een tweetal artikelen (artikelen 920 en 921) een overgangsperiode van twee jaar. Deze twee artikelen zien op de inhoud van de franchiseovereenkomst. De franchiseorganisaties krijgen voor wat betreft de ‘bestaande’ franchiseovereenkomsten aldus een termijn van twee jaar om hun franchiseovereenkomst aan te passen aan de artikelen 920 en 921, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Voor de franchiseovereenkomsten die vanaf 1 januari 2021 worden gesloten geldt deze overgangsregeling niet. Feitelijk moeten dus alle franchiseorganisaties die vanaf 1 januari 2021 nieuwe franchisenemers willen contracteren hun bestaande overeenkomst conform de Wet Franchise inrichten danwel middels een addendum aanpassen.

Wij als LXA blijven niet alleen dit proces nauwkeurig in de gaten houden, maar wij denken tevens vooruit over mogelijke oplossingen om een aantal nadelen van de Wet Franchise te ondervangen. U ontvangt op korte termijn een samenvatting van de belangrijkste gevolgen van de Wet Franchise van ons.

 

Contact

Wij helpen u uiteraard ook graag met uw vragen! U kunt hierover contact opnemen met onze franchisespecialisten: franchise@lxa.nl