HET VOORSTEL VOOR DE WET FRANCHISE IS GEREED

HET VOORSTEL VOOR DE WET FRANCHISE IS GEREED

17 december 2018

Op woensdag 12 december 2018 is het conceptwetsvoorstel voor de Wet Franchise gepresenteerd. Met dit wetsvoorstel wordt beoogd de verhoudingen tussen de franchisegevers en franchisenemers te verbeteren. In dit wetsvoorstel ligt dan ook de nadruk op vier onderdelen die volgens de betrokken minister Dekker op dit punt cruciaal zijn: • De precontractuele uitwisseling van informatie. • De tussentijdse wijziging van een lopende franchiseovereenkomst. • De beëindiging van de franchisesamenwerking. • Het overleg tussen franchisegever en zijn franchisenemers.

Uit dit wetsvoorstel blijkt dat onze wetgever voornemens is om aan Boek 7 van ons Burgerlijk Wetboek een ‘Titel 16. Franchise’ toe te voegen, welke titel komt te bestaan uit de artikelen 911 t/m 921. Onderstaand treft u het Wetsvoorstel, de Memorie van Toelichting, het Afwegingskader en de Bedrijfseffectentoets.

Met het publiceren van dit wetsvoorstel is tevens de consultatiefase gestart. De consultatiefase betreft de periode waarbinnen inhoudelijk op dit wetsvoorstel kan worden gereageerd. Deze consultatiefase loopt t/m 31 januari 2019. Na de consultatiefase bekijkt het ministerie alle reacties en wordt besloten het wetsvoorstel al dan niet aan te passen.

Mogelijke gevolgen 

Het introduceren van wetgeving op het gebied van franchise kan voor veel franchiseorganisaties en een ieder die daarbij betrokken is verstrekkende gevolgen hebben. Het betreft immers dwingend recht, wat betekent dat van deze bepalingen niet ten nadele van de franchisenemer kan worden afgeweken. Het is dus belangrijk dat in de consultatiefase kritisch naar het wetsvoorstel (en de mogelijke (nadelige) gevolgen daarvan) gekeken wordt.

Voorstel van Wet Franchise

Memorie van Toelichting

Integraal afwegingskader

Vragen bedrijfseffectentoets

Mocht u vragen hebben over dit wetsvoorstel of de mogelijke consequenties van deze wetgeving voor uw organisatie, aarzel niet contact met ons op te nemen via hermanknotter@lxa.nl.Auteur:
Meer weten? Neem contact op met: