4357

Opgepast: Nadere restricties aan turboliquidatie!

2 augustus 2021

Houdt u er rekening mee dat op korte termijn de wettelijke regeling omtrent de turboliquidatie wijzigt?

De consultatieperiode van de tijdelijke wet transparantie turboliquidatie is inmiddels verstreken (deze periode liep tot en met 27 juli 2021) en de verwachting is dat de wet op niet al te lange termijn in werking zal treden.

Een turboliquidatie wordt door veel rechtspersonen ingezet om de rechtspersoon te ontbinden (en dus te stoppen met de onderneming). Deze wet zal tijdelijke wijzigingen doorvoeren in de bepalingen uit Boek 2 BW die zien op de turboliquidatie.

Huidige regeling

In artikel 2:19 Burgerlijk Wetboek is opgenomen op welke wijze een rechtspersoon kan worden ontbonden. In principe moet het vermogen van de rechtspersoon worden vereffend. In dat kader dient de algemene vergadering van aandeelhouders te bepalen of het saldo van baten en lasten negatief is of niet.

 • In het geval het saldo positief is, dan kan het vermogen worden vereffend, kunnen de schuldeisers volledig worden voldaan en kan het eventuele surplus toekomen aan de aandeelhouders.
 • In het geval het saldo negatief is, en de aandeelhouders niettemin de rechtspersoon willen ontbinden, dan:
  - zal het faillissement van de rechtspersoon moeten worden aangevraagd; of
  - moet een (liquidatie)akkoord aan de schuldeisers van de rechtspersoon worden aangeboden.
 • In het geval het saldo negatief is omdat er in het geheel geen baten meer aanwezig zijn, houdt de rechtspersoon, op het moment dat het ontbindingsbesluit wordt genomen, op te bestaan. Het ontbindingsbesluit dient vervolgens te worden overhandigd aan de Kamer van Koophandel (KvK). Indien een rechtspersoon op deze wijze wordt ontbonden, wordt ook wel gesproken van een ‘turboliquidatie’.

De weg van de turboliquidatie staat dus enkel open indien de rechtspersoon geen baten meer heeft. Onder baten wordt bedoeld:

 • de standaard activa van de rechtspersoon zoals: inventaris, voorraad, voertuigen en vorderingen op debiteuren;
 • alsmede een vordering van de rechtspersoon op de bestuurder/aandeelhouder in het kader van onbehoorlijk bestuur.

Voorgestelde tijdelijke regeling 

Verwacht wordt dat een aanzienlijk aantal ondernemers, mede als gevolg van de economische gevolgen van COVID-19, overwegen om gebruik te maken van de turboliquidatie. Volgens de ontwerp memorie van toelichting zorgt dit voor een toename van het risico van misbruik van de turboliquidatie. De voorgestelde regeling beschermt de positie van schuldeisers, vergroot de transparantie en zou misbruik tegen moeten gaan. Hierdoor zou het vertrouwen in de turboliquidatie moeten toenemen, zodat de regeling toegankelijker wordt voor ondernemers om toe te passen.

Voorgenomen wijzigen zijn dat:

 • (art. 2:19b BW) binnen 10 dagen na de ontbinding het bestuur diverse gegevens moet deponeren bij de KvK, zoals:
  - De balans van het jaar waarin de ontbinding plaatsvindt;
  - Een schriftelijke opgave van redenen voor het ontbreken van voldoende baten;
  - De slotuitdelingslijst;
  - De jaarrekeningen van de voorgaande jaren voor zover deze nog niet waren gedeponeerd.

Aansluitend moet het bestuur mededeling doen aan de schuldeisers van de hiervoor vermelde deponering van stukken.

 • (art. 2:19c BW) het OM ten aanzien van de bestuurder om een bestuursverbod kan verzoeken indien:
  - niet aan de verplichtingen van art. 2:19b BW is voldaan;
  - doelbewust schuldeisers zijn benadeeld;
  - de bestuurder vaker betrokken is geweest bij een turboliquidatie.

In de wet is opgenomen dat de bepalingen voor een termijn van twee jaar zullen gelden. Een van de partijen die advies geeft over het wetsvoorstel vindt overigens dat de bepalingen van structurele aard moeten zijn en dat het dus niet moet gaan om slechts een tijdelijke wetswijziging. Het is nog niet duidelijk of dit advies wordt overgenomen.

Neem gerust contact met ons op wanneer u voornemens bent om te stoppen met uw onderneming en u meer informatie wilt over de verschillende mogelijkheden en risico’s.

Auteur:
Meer weten? Neem contact op met: