Shutterstock 529541479

Is een omwonende belanghebbende bij de vaststelling van een evenementenoverzicht?

28 maart 2022

Op 9 maart 2022 heeft de Afdeling zich uitsproken over de vraag of een omwonende bezwaar en beroep kan instellen tegen de vaststelling van een evenementenoverzicht. In dit artikel gaan wij nader in op deze uitspraak.

Wat is er aan de hand?

In Rotterdam wordt jaarlijks een evenementenoverzicht vastgesteld voor de zogenaamde B/C evenementen. Dit zijn de meer risicovolle evenementen die in Rotterdam worden georganiseerd. Een evenementenvergunning voor deze risicoklassen kan pas in behandeling worden genomen, indien het evenement op dit overzicht is geplaatst.

In dit evenementenoverzicht stond dat het evenement Parkzicht outdoor 2020 op 18 juli 2020 in Park de Twee Heuvels zou plaatsvinden. Tegen deze plaatsing is (uiteindelijk) door een omwonende hoger beroep ingesteld. De omwonende is van mening dat het evenement niet voldoet aan de criteria die gelden bij plaatsing van een evenement op het evenementenoverzicht, zoals het publieksbereik en locatieprofiel. Ook zou het evenement de leefbaarheid in de omgeving van het park en de flora en fauna van het park onaanvaardbaar aantasten. Tot slot acht de omwonende het evenement in strijd met het bestemmingsplan.  

 

Belanghebbende

Centraal binnen het bestuursrecht staan de begrippen ‘besluit’ en ‘belanghebbende’. Een besluit is een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan dat kwalificeert als een publiekrechtelijke rechtshandeling. Slechts wanneer een belang voldoende objectief en actueel, eigen, persoonlijk en rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, wordt gesproken over een belanghebbende. Alleen een belanghebbende kan bezwaar en beroep instellen.

Centraal staat in deze zaak of de omwonende nu als belanghebbende kan worden aangemerkt. Wordt hij in zijn belang geraakt door plaatsing van het evenement Parkzicht outdoor 2020 op het evenementenoverzicht?

 

Wat oordeelt de Afdeling?

In dit geval houdt het besluit, te weten ‘plaatsing van het evenement Parkzicht outdoor 2020 op een evenementenoverzicht’ in dat een aanvraag voor verlening van een evenementenvergunning door de organisator van dit evenement in behandeling kan worden genomen. Dit betekent nog niet dat deze vergunning uiteindelijk wordt verleend. De vraag of er wel of niet een vergunning wordt verleend, is een separaat besluit.

De Afdeling oordeelt dan ook dat de omwonende in deze situatie geen actueel en rechtstreeks belang heeft bij het besluit. Het in behandeling kunnen nemen van de vergunningaanvraag van het evenement Parkzicht outdoor 2020 heeft immers nog geen rechtstreekse feitelijke gevolgen voor de omwonende. Dit betekent dat de omwonende geen belanghebbende is bij de plaatsing van het evenement op het evenementenoverzicht.

Wat had de omwonende dan wel kunnen doen? Hij had bezwaar en beroep moeten instellen tegen de uiteindelijk verleende vergunning. Hoewel ook daar de vraag of sprake is van een belanghebbende een rol speelt, zal hij bij dit besluit eerder worden aangemerkt als belanghebbende dan bij de vaststelling van een evenementenoverzicht.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp, wenst u advies in een lopende kwestie of wilt u bijgestaan worden in een procedure, neem dan vrijblijvend contact op met een van onze specialisten op het gebied van (evenementen)vergunningen.  

 

Wij wijzen u ook op een eerder door ons geschreven artikel over de evenementenvergunning: ‘Wie verkrijgt de evenementenvergunning bij concurrerende aanvragen?’.

Auteur:
Meer weten? Neem contact op met: