Nieuwe wet biedt wettelijke grondslag voor ‘Naming and Shaming’

NIEUWE WET BIEDT WETTELIJKE GRONDSLAG VOOR ‘NAMING AND SHAMING’

15 januari 2016

Op 1 januari 2016 is de tweede fase van de Wet aanpak schijnconstructies (hierna: WAS) in werking getreden. De eerste fase van de WAS is al op 1 juli 2015 in werking getreden. Deze wetswijziging heeft ook voor de asbestbranche belangrijke gevolgen.

Belangrijkste veranderingen

Voor opdrachtgevers en werknemers binnen de asbestbranche wijzen wij op de volgende belangrijke veranderingen.

uitbreiding van de ketenaansprakelijkheid. Waar voorheen de werkgever verantwoordelijk was voor de betaling van loon, zijn nu ook opdrachtgevers verantwoordelijk en aansprakelijk voor het loon van werknemers van aannemers en zelfs onderaannemers;

  • een werkgever is verplicht ten minste een bedrag gelijk aan het minimum loon giraal te betalen;
  • een werkgever moet meer gegevens vermelden op de loonstrook; en
  • de WAS biedt een wettelijke grondslag voor openbaarmaking van inspectiegegevens.

Hierna zullen wij een tweetal veranderingen voor u nog nader voor het voetlicht brengen.

Uitbreiding ketenaansprakelijkheid

Met name bij grote sanerings- en sloopprojecten worden werkzaamheden vaak uitbesteed aan een ander bedrijf. Hierdoor kan een zogenaamde keten ontstaan, zoals bijvoorbeeld: opdrachtgever-aannemer-onderaannemer-uitzendbureau-werknemer. Waar voorheen alleen de directe werkgever tegenover de werknemer aansprakelijk was voor bijvoorbeeld onderbetaling, zijn nu ook de andere schakels binnen dezelfde keten verantwoordelijk. Van deze partijen verlangt de wetgever dat zij maatregelen treffen die redelijkerwijs van haar mogen worden verwacht om te bevorderen dat de werkgever zijn verantwoordelijkheden nakomt. De werknemer kan dan ook elke schakel in de keten hoofdelijk aansprakelijk stellen voor arbeidsvoorwaarden en/of onderbetaling (of niet-betaling).

Wij adviseren opdrachtgevers en aannemers bij het opstellen van aanneemovereenkomsten dus ook bepalingen op te nemen over de naleving van arbeidsvoorwaarden. Door dit in de overeenkomst goed te regelen, kan hoofdelijke aansprakelijkheid van de opdrachtgever voor arbeidsvoorwaarden en/of onderbetaling worden afgewenteld. Laat u zich hierover dus vooraf goed adviseren.

Openbaarmaking inspectiegegevens

In de asbestbranche is om openbaarmaking van inspectiegegevens het afgelopen jaar een hoop te doen geweest. Sinds vorig jaar maakte de Inspectie SZW op basis van een beleidsregel inspectiegegevens openbaar bij overtreding van asbestregelgeving. De advocaten van LXA – The Law Firm hebben van begin af aan vraagtekens gezet bij de houdbaarheid van die beleidsregel. Kern van de kritiek was dat een wettelijke grondslag voor ‘naming and shaming’ ontbreekt.

In een namens een saneerder gevoerde procedure vond LXA – The Law Firm de rechter aan haar zijde. Daarmee werd het openbaarmakingsbeleid aan het wankelen gebracht. Hoewel een woordvoerder van de Inspectie SZW in een reactie in het dagblad Cobouw volhield dat de uitspraak geen verregaande consequenties zou hebben, is de Inspectie SZW per direct gestopt met het publiceren van saneringsbedrijven die asbestregels zouden hebben overtreden. De laatste publicatie dateert van 1 mei 2015.

Het doel van de WAS is mede dit gebrek te herstellen en alsnog een wettelijke grondslag te creëren voor openbaarmaking. Welke gegevens openbaar worden gemaakt, moet nog worden uitgewerkt in een besluit. De toelichting bij de WAS vermeldt alvast wel dat het boetebesluit niet (althans niet integraal) wordt openbaargemaakt. Nieuw is dat de WAS ook openbaarmaking mogelijk maakt als tijdens een inspectiebezoek geen overtredingen zijn geconstateerd. Naast openbaarmaking van overtredingen van de Arbeidsomstandighedenwet, worden ook overtredingen van andere arbeidswetten openbaargemaakt, zoals de Wet Minimumloon, de Arbeidstijdenwet en de Wet arbeid vreemdelingen. Omdat de openbaarmaking nog nader moet worden uitgewerkt in een besluit, is nog niet bekend wanneer de openbaarmakingsbevoegdheid in werking treedt. Tot die tijd baseert SZW haar openbaarmakingsbevoegdheid op de – naar onze mening – onrechtmatige beleidsregel.

Advies

De WAS heeft een aantal belangrijke gevolgen voor zowel opdrachtgevers als werkgevers. Wilt u meer informatie over dit onderwerp of advies over de gevolgen die deze wet heeft voor u als opdrachtgever of werkgever? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.