Gettyimages 1133007687 1 1 720X405

NIET REAGEREN OP EEN AANGEBODEN PASSENDE FUNCTIE KAN LEIDEN TOT ERNSTIG VERWIJTBAAR HANDELEN

31 maart 2021

Een werknemer van wie de functie komt te vervallen, kan niet zomaar een aangeboden passende functie weigeren. Deze werknemer loopt dan namelijk het risico om de transitievergoeding te verliezen. Waarom? Dat leest u in dit artikel.

Aanbod passende functie

De functie van werkneemster komt per 1 september 2019 te vervallen en haar dienstverband wordt met toestemming van het UWV opgezegd tegen 1 februari 2020. In de opzeggingsbrief laat werkgever weten dat er geen transitievergoeding wordt betaald aan de werkneemster wegens ernstig verwijtbaar handelen door het weigeren een passende functie te vervullen.

Werkgever heeft werkneemster namelijk driemaal een andere functie aangeboden. De eerste twee functies betroffen functies in dagdienst. De werkneemster werkte echter liever in ploegendienst, zodat ze met haar echtgenoot kon meereizen naar het werk, aangezien hij ook werkzaam was bij dezelfde werkgever. Als gevolg van haar oogaandoening kon zij namelijk niet zelfstandig autorijden. Deze functies werden dus door werkneemster geweigerd. Werkgever biedt de werkneemster vervolgens een functie aan in ploegendienst die op grond van de opleiding, ervaring en capaciteiten van werkneemster als passend kon worden geacht. Werkneemster gaat niet op deze functie in, omdat van haar werd verwacht dat zij haar werkzaamheden na het accepteren van dit aanbod per direct diende te hervatten, terwijl zij vanwege arbeidsongeschiktheid, en tevens naar het oordeel van de bedrijfsarts, hier niet toe in staat was.

Is hier sprake van ernstig verwijtbaar handelen, waardoor werkgever terecht de transitievergoeding niet heeft betaald?

Oordeel hof ‘s-Hertogenbosch

Het hof stelt voorop dat de uitzonderinggrond (het niet toekennen van een transitievergoeding wegens ernstig verwijtbaar handelen) beperkt en terughoudend moet worden toegepast. Persoonlijke omstandigheden van de werknemer zijn slechts van belang indien deze van invloed zijn op de verwijtbaarheid van het handelen of nalaten van de werknemer dat tot het ontslag heeft geleid. In dit kader overweegt het hof dat het feit dat werkneemster niet in staat was haar werkzaamheden te hervatten, niet betekent dat zij de aangeboden functie niet had kunnen aanvaarden. Bovendien had werkgever de functie aangepast op de door werkneemster gestelde zicht- en vervoersproblemen en hadden beide opgelost kunnen worden indien werkneemster had meegewerkt. Door een functie in ploegendienst aan te bieden is de werkgever tegemoet gekomen aan het bezwaar van de werkneemster tegen de eerder aangeboden functies. Daarnaast kon de eis van directe werkhervatting niet opgemaakt worden uit de opzeggingsbrief.

Het valt volgens het hof niet in te zien waarom werkneemster de derde functie niet kon aanvaarden, aangezien deze als passend aangemerkt kon worden. Volgens het hof heeft werkgever de werkneemster niet kunnen herplaatsen wegens de weigerachtige houding van werkneemster. Ondanks dat er terughoudend omgegaan dient te worden met het niet toekennen van een transitievergoeding, is het handelen en nalaten van deze werkneemster ernstig verwijtbaar. Volgens het Hof is hier van een kleine misstap geen sprake en ook haar persoonlijke omstandigheden, zoals de duur van haar dienstverband (20 jaar) en het goede functioneren, leggen niet genoeg gewicht in de schaal.

Een werknemer die een aanbod voor passende arbeid weigert, loopt dus een risico om het recht op een transitievergoeding te verliezen.

Mocht u over dit onderwerp vragen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze specialisten van het team arbeidsrecht.