Photo 1529400971008 F566de0e6dfc

Nieuws: uitleg over administratieve vereisten WW-premiedifferentiatie + uitstel tot 1 april 2020

13 december 2019

Om in aanmerking te komen voor de lage WW-premie dient sprake te zijn van een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Recent heeft minister Koolmees antwoord gegeven op de vraag of een addendum volstaat om aan de eis van schriftelijkheid te voldoen, lees in dit artikel het antwoord!
Wet arbeidsmarkt in balans en WW-premiedifferentiatie

Per 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans in werking. Onderdeel van deze wet is de WW-premiedifferentie. Hiermee wordt beoogd werkgevers te stimuleren om een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aan werknemers aan te bieden. Dit werkt als volgt.

Per 1 januari 2020 betaalt een werkgever een lage WW-premie over het loon van een werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en een hoge WW-premie over het loon van een werknemer met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. De wetgever heeft twee vereisten gesteld om in aanmerking te komen voor de lage WW-premie:

  • de werkgever dient te beschikken over een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd; en
  • er mag geen sprake zijn van een oproepovereenkomst.

In alle andere gevallen geldt de hoge WW-premie (enkele specifieke uitzonderingen daargelaten).

Wanneer is sprake van een schriftelijke arbeidsovereenkomst?

In de praktijk deed zich als snel de vraag voor wanneer precies sprake is van een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Is het hiervoor genoeg dat er ooit een schriftelijke arbeidsovereenkomst is gesloten bijvoorbeeld voor bepaalde tijd, ook al is deze tussendoor stilzwijgend verlengd? Volstaat een addendum? Of nog anders, dient bij iedere verlenging een geheel nieuwe arbeidsovereenkomst te worden getekend?

Deze vragen hebben minister Koolmees ook bereikt. Om die reden heeft hij in een Kamerbrief van 9 december 2019 [1] duidelijkheid verschaft. Het is volgens de minister niet noodzakelijk dat bij een verlenging van de arbeidsovereenkomst een geheel nieuwe arbeidsovereenkomst wordt opgesteld en ondertekend: een door beide partijen ondertekend addendum bij de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst volstaat. Uit dit addendum moet  natuurlijk wel blijken dat het om een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd gaat niet zijnde een oproepovereenkomst. Dit addendum dient dan te worden opgenomen in de loonadministratie.

Uitstel tot 1 april 2020

In zijn Kamerbrief schrijft de minister verder dat hij berichten heeft ontvangen dat niet alle werkgevers in staat zijn om voor 1 januari 2020 een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (al dan niet in de vorm van een addendum) in hun loonadministratie op te nemen. Om die werkgevers tegemoet te komen gunt de minister deze werkgevers coulance halve een langere termijn, te weten tot 1 april 2020, om hun administratie met betrekking tot de schriftelijke arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd op orde te krijgen. Deze coulance geldt alleen voor werknemers die voor 1 januari 2020 in dienst zijn getreden. Treedt een werknemer na 1 januari 2020 in dienst, dan geldt deze coulance dus niet.

Tot slot

Met zijn Kamerbrief heeft de minister de Wet arbeidsmarkt in balans, en meer specifiek met betrekking tot de WW-premiedifferentiatie, weer wat verder verduidelijkt. Tegelijkertijd zijn er nog veel andere onduidelijkheden waarover in het nieuwe jaar, o.a. doordat hierover geprocedeerd zal gaan worden, meer duidelijk zal worden. Ons arbeidsrecht team volgt deze ontwikkelingen op de voet en zal u hiervan op de hoogte blijven stellen.

Mocht u over dit artikel dan wel over een ander onderwerp vragen hebben, aarzel dan niet om één van de advocaten van ons arbeidsrecht team te raadplegen.

[1] https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/12/09/tk-wr-170333