WERKNEMER STUURT PRIJSCALCULATIES NAAR PRIVÉMAIL: REDEN VOOR ONTSLAG?

WERKNEMER STUURT PRIJSCALCULATIES NAAR PRIVÉMAIL: REDEN VOOR ONTSLAG?

28 oktober 2016

De in deze zaak betrokken Commercieel en Technisch Binnendienstmedewerker is zo’n 16 jaar in dienst met een maandsalaris van ruim € 7.500,- bruto en een contractuele geheimhoudingsregeling. Zijn werkgever heeft geen uitgebreide regeling in een arbeidsvoorwaardereglement als het gaat om het op USB-sticks zetten van prijs van concurrentiegevoelige informatie dan wel het naar de eigen privé e-mail sturen van gevoelige informatie over een klant.

In deze zaak staat vast dat de werknemer op enig moment en zonder aanwijsbare reden een aantal e-mails naar zijn privéadres verstuurt waarin gevoelige informatie staat over orders van een klant. Uit onderzoek blijkt vervolgens dat de werknemer in diezelfde periode in totaal bijna 2.500 prijscalculaties op een USB-stick heeft gezet terwijl ook gebleken is dat hij in deze periode solliciteert bij derden.

Om meerdere redenen wil de werkgever afscheid nemen van deze werknemer en de ontbindingsprocedure leidt in ieder geval in zoverre tot succes dat de kantonrechter en (in hoger beroep) het gerechtshof de ontbinding van de arbeidsovereenkomst uitspreken wegens in eerste instantie verwijtbaar handelen en in hoger beroep wegens een vertrouwensbreuk. De kernvraag gaat over de al dan niet verschuldigdheid van de transitievergoeding die in dit geval € 75.000,- bruto bedraagt. De werknemer vindt dat hij daarop recht heeft. De werkgever vindt dat sprake is van ernstig verwijtbaar handelen en/of nalaten en weigert betaling. Voor de werkgever is een belangrijke reden dat sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten gelegen in het op de USB-stick plaatsen van de genoemde prijscalculaties en het zonder toestemming doorsturen van prijsgevoelige informatie van klanten naar de eigen privé e-mail.

De kantonrechter is van mening dat aanleiding bestaat om in dit geval aan de werknemer een vergoeding toe te kennen van € 25.000,- bruto. Deze beslissing is in zoverre merkwaardig dat de transitievergoeding ruim € 90.000,- bruto bedraagt en niet duidelijk is of de kantonrechter een gematigde transitievergoeding heeft toegekend of alleen een billijke vergoeding.

Hoe dat ook zij: het Gerechtshof neemt aan dat bedoeld is om een transitievergoeding van € 25.000,- bruto toe te kennen met afwijzing van het verzoek om een billelijke vergoeding. Vervolgens concludeert het Hof dat het doorsturen van e-mails van de zakelijke naar een privé e-mailadres niet zonder meer ontoelaatbaar is. Niet is gesteld dat de werknemer zijn geheimhoudingsverplichting heeft geschonden of misbruik heeft gemaakt van de betreffende informatie. De werknemer kon een redelijke motivering geven voor het doorsturen van de betreffende e-mails en de werkgever heeft dit onvoldoende kunnen bestrijden. 

Wat betreft het op een USB-stick plaatsen van de prijscalculaties concludeert het hof dat de werkgever geen duidelijke regels heeft gesteld met betrekking tot het gebruik van USB-sticks. Ook hier concludeert het Hof dat onvoldoende gebleken is van schending van een geheimhoudingsverplichting of van op andere wijze misbruik maken van de informatie die op de USB-stick is geplaatst. Ook wat dit verwijt betreft, komt het Hof tot het oordeel dat de stellingen van de werkgever en de verwijten van haar onvoldoende uit de verf zijn gekomen. Dat het onvoorzichtig en onverstandig is geweest van de werknemer om dergelijke grote hoeveelheden prijsgevoelige informatie op een privé USB-stick te zetten wil nog niet zeggen dat deze gedragingen ernstig verwijtbaar zijn.

Dit leidt er uiteindelijk toe dat het Gerechtshof aan de werknemer de transitievergoeding van € 90.000,- toekent. Voor toekenning van een billijke vergoeding aan de werknemer ziet het Gerechtshof geen aanleiding.

Conclusie

Eventueel verwijtbaar gedrag van werknemers wordt door rechters vaak getoetst aan de hand van de spelregels die de werkgever zelf heeft vastgesteld en die bij de werknemer bekend zijn. Duidelijke schriftelijke en goed gecommuniceerde protocollen over bijvoorbeeld het gebruik van hardware door werknemers of het doorsturen van zakelijke mail naar een ander adres zoals bijvoorbeeld het privéadres zonder dat daarvoor duidelijke zakelijke gronden bestaan, is verstandig zoals ook blijkt uit deze en eerdere uitspraken.

 

Bron: ECLI:NL:GHSHE:2016:4047

 

Auteur:
Meer weten? Neem contact op met: