NOW2 (1)

NOW daar zijn we weer!

25 juni 2020

In onze nieuwsbrief van 29 mei jl. hebben wij u geïnformeerd over de hoofdlijnen van de NOW2 regeling die vanaf 6 juli a.s. kan worden aangevraagd (zie:  https://www.lxa.nl/nl/ons-nieuws/corona-updates/update-now-1-plus-aankondiging-now-2/). In deze nieuwsbrief kunt u de belangrijkste verschillen met de NOW1 nalezen (zoals: subsidieperiode van 4 maanden (1 juni tot 1 september), niet 30% maar 40% opslag, loonsommaand maart 2020, ontslagboete gewijzigd etc.). De precieze uitwerking van de regeling was toen echter nog niet bekend.

Inmiddels is de tekst van de NOW2 bekendgemaakt.  De tekst van de regeling (incl. toelichting) kunt u via deze link raadplegen (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/regelingen/2020/06/22/now-2.0). Hieronder lichten wij de belangrijkste zaken toe.

 

Korting bij ontslagaanvragen

In NOW1 was opgenomen dat een werkgever die ontslagaanvragen bij UWV (om bedrijfseconomische redenen) indient in de subsidieperiode (1 maart-31 mei), een korting krijgt op het uiteindelijke subsidiebedrag van 150% van het loon van de voor ontslag voorgedragen werknemers (over 3 maanden). 

Bij de aankondiging van de NOW2werd al geschreven dat deze ‘ontslagboete’ vervalt en het kortingspercentage wordt teruggebracht naar 100% (van het loon van werknemers voor wie in de subsidieperiode een ontslagaanvraag bij UWV is ingediend).

Uit de tekst van de NOW2 blijkt nu dat niet 100% van het loon over de volledige subsidieperiode van 4 maanden, maar met het loon over 3 maanden wordt gekort.

De gedachte hierachter is dat het subsidiebedrag in beginsel automatisch gecorrigeerd wordt bij werkgelegenheidsverlies. Een dalende loonsom leidt immers tot een lagere subsidie. Bij bedrijfseconomisch ontslag is dit echter doorgaans niet het geval:  gelet op de duur van de procedure bij UWV en de in acht te nemen opzegtermijn is het niet aannemelijk dat de loonsom binnen 3 maanden daalt.  Men heeft er voor gekozen om het subsidiebedrag niet te korten met de loonsom van de werknemer voor wie ontslag is aangevraagd voor de volledige subsidieperiode van vier maanden, maar voor 3 maanden,  om te voorkomen dat een ongewenste dubbeling ontstaat in verlaging van de subsidie door zowel de loonsomcorrectie als de korting bij bedrijfseconomisch ontslag. De verwachting is namelijk dat de loonsom in de vierde maand (wel) daalt door het bedrijfseconomisch ontslag. Een extra korting vanwege het bedrijfseconomisch ontslag is dan voor die vierde maand dubbelop.

Desalniettemin zal de korting voor werkgevers toch als een boete worden gevoeld (omdat deze rechtstreeks op het subsidiebedrag wordt toegepast en geen rekening houdt met het % omzetverlies).

 

5% korting bij collectief ontslag

In NOW2 is bovendien een nieuwe boete geïntroduceerd in geval van een collectief ontslag (20 of meer werknemers in één werkgebied, als bedoeld in de Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO)), zonder een  akkoord met de vakbonden, of – wanneer akkoord ontbreekt – advies van de Stichting van de Arbeid (STAR).  Dit akkoord hoeft niet al te zijn bereikt voordat de aanvraag van een voorschot op subsidie wordt ingediend.

Het uiteindelijke subsidiebedrag wordt verlaagd met 5%, indien de werkgever:

  • in de periode van 30 mei 2020 tot en met 30 september 2020 één of meerdere meldingen doet als bedoeld in de WMCO; én
  • in de periode van 1 juni 2020 tot en met 30 september 2020 bij UWV ontslagaanvragen (om bedrijfseconomische redenen) heeft ingediend voor twintig of meer werknemers per werkgebied in de zin van de WMCO (De werkgever is overigens verplicht om na de hiervoor genoemde WMCO-melding 4 weken te wachten met het indienen van de ontslagaanvraag)

Het subsidiebedrag wordt niet verlaagd, indien de werkgever na het doen van een WMCO-melding met de belanghebbende vakbonden (als bedoeld in de WMCO), of bij gebreke daarvan een andere vertegenwoordiging van werknemers,

  • overeenstemming heeft bereikt over de noodzaak van het aantal te vervallen arbeidsplaatsen; of
  • indien geen overeenstemming is bereikt met de vakbond of personeelsvertegenwoordiging, partijen gezamenlijk een door de STAR in te richten commissie hebben verzocht te beoordelen of het voorgestelde aantal te vervallen arbeidsplaatsen noodzakelijk is en de werkgever dit verzoek op het moment van het aanvragen van de vaststelling van de subsidie niet heeft ingetrokken.

Indien er meerdere belanghebbende vakbonden zijn, dient de werkgever met allemaal overeenstemming te bereiken, dan wel met alle belanghebbende vakbonden gezamenlijk het hiervoor genoemde verzoek bij de STAR in te dienen. Wat er gebeurt als een vakbond weigert mee te werken aan een gezamenlijk verzoek bij de STAR-commissie, is helaas onduidelijk.

Deze 5% korting komt bovenop de hiervoor beschreven systematiek dat voor ontslagen werknemers geen subsidie wordt ontvangen (100% van het loon over 3 maanden wordt van de subsidie afgetrokken).

Aangezien de korting alleen van toepassing is als een werkgever 20 of meer werknemers ontslaat in één werkgebied (zie voor de werkgebieden: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2012-1429.html), is het denkbaar dat een werkgever die 20 of meer werknemers ontslaat, maar die ontslagen kan ‘spreiden’ over verschillende werkgebieden, de strafkorting ontloopt (zie ook: https://fd.nl/economie-politiek/1348976/geen-strafboete-op-ontslag-bij-slimme-spreiding).

De werkgebieden, bedoeld in de WMCO, zijn:

a. Friesland, Groningen en Drenthe;
b. Overijssel en Gelderland;
c. Noord-Brabant en Limburg;
d. Zuid-Holland en Zeeland;
e. Flevoland en Utrecht;
f. Noord-Holland

 

Scholing

Deelname aan de NOW2 betekent dat de werkgever – naast de andere verplichtingen o.g.v. de NOW – een inspanningsverplichting heeft om zijn werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen.

Deze inspanningsverplichting houdt in dat werkgevers aandacht besteden aan ontwikkeladvies of bijscholing voor behoud van werk. Dit kan in het bestaande scholingsbeleid, maar ook door dit onderwerp te bespreken met ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. Daarnaast kunnen werkgevers hun werknemers wijzen op het belang van scholing en ontwikkeling tijdens individuele personeelsgesprekken. Ook kan vrijgevallen arbeidstijd worden benut voor scholing en kan de werkgever middelen verschaffen via bijvoorbeeld O&O-fondsen. Het crisispakket scholing ‘NL leert door’ voorziet ook in middelen.

 

Dividend- en bonusuitkering en inkoop eigen aandelen

In NOW1 was al geregeld dat voor concerns die hun omzetdaling op werkmaatschappijniveau willen berekenen, een verbod geldt (voor het concern, de groep of de moedermaatschappij) op het uitkeren van dividend en bonussen en het inkopen van eigen aandelen. Deze regel blijft ook in NOW2 van kracht.

Daarnaast geldt onder NOW2 nu voor alle werkgevers die (verlenging van) subsidie aanvragen én die verplicht zijn een accountantsverklaring te overleggen (accountantsverklaring is vereist bij een voorschot van 100k of meer of bij een definitieve vaststelling van 125k of meer), dat zij over het jaar 2020:

  • geen dividend- of winstuitkering aan aandeelhouders en derden mogen doen;
  • geen bonussen aan het bestuur en de directie mogen uitkeren; en
  • geen eigen aandelen mogen inkopen.

Hierbij is niet relevant of sprake is van een Nederlandse onderneming of van een internationale onderneming. Verder dient het begrip ‘bestuur en directie’ breed te worden uitgelegd: de registratie in de KvK is niet doorslaggevend. Alle (tijdelijke) bestuursleden, directieleden of leden van het management die het beleid bepalen vallen hieronder.

Dit verbod geldt tot en met de vergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld in 2021. Indien ondernemingen een gebroken boekjaar hanteren, dan geldt de verplichting om o.a. geen dividend uit te keren voor het boekjaar met daarin de maanden juni, juli, augustus en september 2020. Indien er twee boekjaren in die periode vallen, geldt de verplichting voor beide boekjaren.

 

Mocht u bijgepraat willen worden over de NOW2, een korte uitleg willen over hoe u een reorganisatie voorbereidt of meer willen weten over de (on)mogelijkheden om arbeidsvoorwaarden te wijzigen, kijkt u dan hier ons webinar van 9 juni jl. terug.  

 

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neemt u dan contact op met een van onze arbeidsrechtadvocaten.