Photo 1504711434969 E33886168f5c

NOW we are talking!

18 maart 2020

 

Werktijdverkorting gestopt, loonsubsidie in aantocht

Dinsdagavond 17 maart is als gevolg van het Noodpakket banen en economie, de regeling Werktijdverkorting (wtv) gestopt. Om 18.45 uur is de Beleidsregel werktijdverkorting formeel beëindigd (zie Beleidsregel beëindiging wtv). In de plaats van de WTV komt het volgende:

 

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW)

Deze loonkostensubsidie subsidieert gedurende drie maanden (met mogelijkheid tot verlenging) tot 90% van de loonkosten.

Er zijn veel vragen over de regeling NOW. Wij hebben een overzicht opgesteld waarin u de vragen en antwoorden kunt teruglezen. Hiermee hopen wij u in ieder geval op weg te helpen. Verdere details worden pas duidelijk zodra het wetsvoorstel uitgewerkt is. We houden u uiteraard op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen!

 

Wat houdt NOW in?

De huidige regeling Werktijdverkorting is met onmiddellijke ingang ingetrokken. Op grond van de nieuwe regeling NOW kunnen werkgevers die te maken hebben met tenminste 20% verwacht omzetverlies voor een periode van 3 maanden een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen van maximaal 90% van de loonsom, gerelateerd aan het omzetverlies. Deze regeling geldt voor bedrijven van alle omvang. Het aanvraagproces is eenvoudiger dan bij een aanvraag voor Werktijdverkorting, omdat de nieuwe regeling niet gekoppeld is aan de WW. Deze regeling gaat dus ook niet ten koste van reeds opgebouwde WW-rechten.

 

Wat zijn de voorwaarden voor NOW?
  • Werkgevers moeten te maken hebben met tenminste 20% verwacht omzetverlies. Dit is dus een ander criterium dan bij de regeling Werktijdverkorting waar het om verlies van arbeidscapaciteit ging. Het gaat hier om omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.
  • Werkgevers mogen gedurende de periode waarover de tegemoetkoming wordt ontvangen géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aanvragen.
  • Werkgevers moeten 100% van het loon aan betrokken werknemers doorbetalen.

 

Hoe lang duurt de periode van overbrugging?

Het gaat om een periode van 3 maanden. Deze periode kan één keer met 3 maanden worden verlengd. In de nieuwe regeling kan (vooraf) worden bepaald dat aan de verlenging van de tegemoetkoming nadere voorwaarden zullen worden gesteld.

 

Voor welke werknemers geldt de nieuwe regeling NOW?

De tegemoetkoming voorziet in de loonkosten van vaste werknemers en werknemers met een flexibel contract voor zover zij in dienst blijven gedurende de overbruggingsperiode. Werkgevers kunnen dus ook werknemers met flexibele contracten met behulp van de tegemoetkoming in de loonkosten in dienst houden. Ook uitzendbureaus kunnen voor uitzendkrachten die bij hen in dienst zijn een aanvraag indienen.

 

Heeft deze nieuwe regeling NOW gevolgen voor de WW?

Nee, deze tijdelijke noodmaatregel staat volledig los van de WW. Werknemers verliezen dus ook geen opgebouwde WW-rechten. Werkgevers en werknemers kunnen zelf afspreken of werknemers werk moeten verrichten.

 

Wanneer word ik als werkgever uitbetaald?

Anders dan bij de regeling Werktijdverkorting zal de tegemoetkoming op grond van de nieuwe regeling voor het grootste gedeelte in de vorm van een voorschot worden uitgekeerd. UWV zal op basis van de aanvraag een voorschot van de tegemoetkoming (in elk geval 80% van het bedrag) verstrekken. Achteraf wordt vastgesteld wat het daadwerkelijke verlies in omzet is geweest. Voor grote aanvragen is hierbij een accountantsverklaring vereist. Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt een correctie plaats. Daarbij zal nabetaling of terugvordering aan de orde kunnen zijn.

 

Hoeveel bedraagt de tegemoetkoming?

Werkgevers kunnen een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen van maximaal 90% van de loonsom, gerelateerd aan het omzetverlies. Werkgevers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart 2020. UWV zal op basis van de aanvraag een voorschot van de tegemoetkoming (in elk geval 80% van het bedrag) verstrekken. Bij de definitieve vaststelling wordt gekeken naar omzetverlies. Bijvoorbeeld:

  • Indien 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom;
  • Indien 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom;
  • Indien 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom.

Achteraf vindt een correctie plaats n.a.v. daadwerkelijk omzetverlies. Daarbij zal nabetaling of terugvordering aan de orde kunnen zijn. 

 

Wanneer kan ik een aanvraag voor de nieuwe NOW-regeling indienen?

Het is op dit moment nog niet mogelijk om een aanvraag in te dienen. Dit zal naar verwachting binnen enkele dagen mogelijk zijn.

 

Wat als ik al een WTV-vergunning heb aangevraagd en gekregen?

Voor u geldt dat de vergunning volgens de oude regeling wordt afgehandeld. Verlenging van deze vergunning is echter niet meer mogelijk. U kunt een aanvraag indienen op basis van de nieuwe regeling. De nieuwe regeling zal inzicht geven in de handelwijze bij samenloop van de WTV met de mogelijkheid om gebruik te maken van de nieuwe regeling.

 

Wat als ik al een WTV-vergunning heb aangevraagd die nog niet is afgehandeld?

Uw aanvraag zal worden beschouwd als een aanvraag op basis van de nieuwe regeling en ook volgens de nieuwe regeling worden berekend. U heeft – als het goed is – al nader bericht ontvangen van het UWV/Ministerie SZW over het vervolg. 

 

Wat als ik al een ontslagaanvraag heb ingediend bij UWV en daarna een aanvraag indien op grond van NOW?

Het is nog niet duidelijk of de nieuwe NOW-regeling voor deze situatie ‘overgangsrecht’ bevat. Zodra de tekst van de regeling/wetsvoorstel bekend is, hopen we deze vraag te kunnen beantwoorden.

 

Zijn er voor werkgevers andere alternatieven dan NOW?

U kunt uw werknemers vragen om bijv. ATV, TVT of Compensatie-uren op te nemen of schuiven met reeds vastgestelde collectieve vakantiedagen. In overleg en met instemming van werknemers kunnen hierover afspraken worden gemaakt.

Dat geldt ook voor het opnemen van reguliere vakantiedagen of andere tijdelijke oplossingen. Zo zijn er in de vorige crisis bedrijven geweest die met hun werknemers specifieke afspraken hebben gemaakt over tijdelijke urenvermindering en/of andere arbeidsvoorwaarden zoals bijv. bonus en salaris. Wij benadrukken dat het uitgangspunt hierbij is dat deze maatregelen slechts in overleg én met instemming van werknemers kunnen worden uitgevoerd. 

Indien u te maken heeft met tijdelijke werkvermindering, dan heeft u uitsluitend de mogelijkheid voor compensatie van uw loonkosten via de regeling NOW.

Wij wijzen u er nadrukkelijk op dat de regeling NOW als voorwaarde kent dat geen personeel wordt ontslagen wegens bedrijfseconomische gronden in de periode dat werkgever de tegemoetkoming ontvangt.

Indien u voorziet dat structurele werkvermindering ontstaat (d.w.z. langer dan 26 weken) of sprake is van een dusdanig slechte financiële situatie dat u zich genoodzaakt ziet structureel te besparen op loonkosten, dan is het alternatief dat u wegens bedrijfseconomische redenen ontslag aanvraagt bij het UWV voor een of meerdere werknemers. Indien u voornemens bent tot ontslag van meer dan 20 werknemers dan is sprake van een collectief ontslag en gelden aanvullende regels.

Let wel, een werkgever kan niet ‘zomaar’ een werknemer ontslaan wegens bedrijfseconomische redenen. Hiervoor gelden strikte regels en procedures, bijv. rondom medezeggenschap, de ontslagvolgorde en benodigde onderbouwing.

Wenst u hierover meer informatie te lezen wijzen wij u graag op de Handleiding UWV en het artikel ‘Nieuwe spelregels UWV bij reorganisatie’. Desgewenst kunt u uiteraard ook contact opnemen met het team Arbeidsrecht voor meer informatie of vragen.

 

Naast de NOW-regeling, heeft het kabinet de volgende maatregelen aangekondigd:

 

De 30%-regel premiedifferentiatie geldt (tijdelijk) niet in bepaalde sectoren

De afgelopen jaar ingevoerde premiedifferentiatieregeling houdt in dat een werkgever achteraf alsnog hoge WW-premie voor de werknemer verschuldigd is, als er binnen een kalenderjaar meer dan 30% uren verloond worden (ten opzichte van de overeengekomen contractduren), tenzij een arbeidsovereenkomst is aangegaan voor 35 uur per week of meer. Omdat deze maatregel negatieve effecten heeft in bepaalde sectoren waar door het coronavirus veel wordt overgewerkt (bijv. de zorg), werkt het kabinet nu een regeling uit waarin deze sectoren worden uitgezonderd. Voor welke sectoren deze uitzondering precies gaat gelden is nog niet bekend. Zodra hierover meer bekend wordt zullen wij u via onze nieuws updates informeren.

 

Uitstel tot 1 juli administratie ‘schriftelijke arbeidsovereenkomst’ premiedifferentiatie

Eind vorig jaar heeft de minister alle werkgevers tot 1 april 2020 de tijd gegeven om aan de verplichting te voldoen om een schriftelijke arbeidsovereenkomst (met daarin de contracturen) in hun administratie op te nemen. Omdat het de komende weken voor veel werkgevers praktisch ondoenlijk zal zijn om aan die schriftelijkheidsvoorwaarde te voldoen, wordt deze periode verlengd tot 1 juli a.s

In de Kamerbrief Noodpakket banen en economie van 17 maart jl. kunt u alle maatregelen uitvoeriger nalezen.