Afbeelding Bij Blog Website (2)

BLOG 8: WANNEER IS ER (NOG) EEN OMGEVINGSVERGUNNING NODIG ONDER DE OMGEVINGSWET?

6 oktober 2023

Met de invoering van de Omgevingswet veranderen de regels rondom vergunningplichten. Vanaf 1 januari a.s. heeft de initiatiefnemer soms wel of soms geen vergunning meer nodig voor de uitvoering van activiteiten die invloed hebben op de fysieke leefomgeving.

Minder vergunningplichten en meer algemene regels

Wellicht de grootste verandering betreft de omslag naar een systeem waarbij activiteiten in beginsel worden gereguleerd door middel van algemene regels. Hoewel een aantal aangewezen activiteiten vergunningplichtig blijft, is het de bedoeling dat initiatiefnemers straks minder vaak een vergunning hoeven aanvragen. Wel zullen voor de nodige activiteiten meldplichten (gaan) gelden, al dan niet in combinatie met informatieplichten. Op  grond daarvan moet voorafgaand aan de uitvoering van een activiteit overdracht van bepaalde gegevens  plaatsvinden aan de bevoegde overheidsinstantie.

 

Uiteenlopende vergunningplichten op decentraal niveau

Naast de activiteiten waarvoor landelijk een vergunningplicht geldt, zijn er ook de nodige mogelijkheden voor decentrale overheden om voor een bepaalde activiteit een vergunningplicht in te stellen. In het gemeentelijke omgevingsplan, de provinciale omgevingsverordening of de waterschapsverordening kunnen dus ook nog de nodige vergunningplichten zijn opgenomen. Dit decentrale maatwerk kan tot gevolg hebben dat de onder- of bovengrenzen van in hogere regelgeving aangewezen vergunningplichtige activiteiten per gebied kunnen gaan verschillen. Het is dus zaak om daar als initiatiefnemer alert op te zijn.

 

Bredere toets vergunningaanvraag onder het omgevingsplan

Waar het huidige bestemmingsplan regels bevat met het oog op een goede ruimtelijke ordening, heeft het omgevingsplan een bredere reikwijdte, namelijk de fysieke leefomgeving. De omgevingsvergunning dient straks  te worden getoetst aan regels over uiteenlopende thema’s in relatie tot de fysieke leefomgeving. Daarbij geldt dat verschillende vergunningstelsels uit gemeentelijke verordeningen straks ook in het omgevingsplan zijn opgenomen. Hoewel dat geen wijzigingen met zich mee hoeft te brengen voor wat betreft de vraag of een activiteit vergunningplichtig is, kunnen activiteiten straks vergund en eventueel nader gereguleerd worden onder één omgevingsvergunning.

 

Vervallen vergunningplicht kruimelgevallen?

De bekende ‘kruimelgevallenregeling’ op basis waarvan in het huidige stelsel een aantal situaties relatief eenvoudig een vergunning in strijd met het bestemmingsplan kan worden verleend, komt onder de Omgevingswet te vervallen. Voor deze kruimelgevallen kan echter nog steeds een vergunningplicht gelden, mochten gemeenten ervoor kiezen om rondom deze thema’s al dan niet regels te stellen in het omgevingsplan.

 

Revisievergunning op aanvraag geschrapt

Onder het huidige stelsel hebben bedrijven of (derde)belanghebbenden de mogelijkheid om bij een opeenstapeling van (milieu)vergunningen een revisievergunning aan te vragen. Ook deze mogelijkheid komt onder de Omgevingswet te vervallen. Wel kan het bevoegd gezag nog ambtshalve besluiten tot een revisievergunning. Hoewel het reviseren van vergunningen louter tot doel heeft om bij een onwenselijke opeenstapeling van vergunningen de geldende vergunningvoorschriften te herordenen tot een duidelijk geheel, kunnen overheden parallel aan een revisievergunning ook een aanvraag voor nieuwe of gewijzigde activiteiten vergunnen en (zowel ambtshalve als op aanvraag) bestaande vergunningvoorschriften wijzigen of vergunningen geheel of gedeeltelijk intrekken.

 

Overgangsrecht

Benieuwd naar de gevolgen van de inwerkingtreding van de Omgevingswet voor bestaande vergunningen, onder het huidige stelsel aangevraagde vergunningen en eventueel nieuwe vergunningplichten voor reeds bestaande activiteiten? Klik dan hier door naar onze blog over het overgangsrecht onder de Omgevingswet.

 

Hoe blijft u op de hoogte?

Wilt u meer weten over de wijzigingen in vergunningplichten onder de Omgevingswet? Neem dan vrijblijvend contact op met onze specialisten.

 

In de aankomende blogs gaan we nader in op de wijzigingen rondom een aantal specifieke vergunningen onder de Omgevingswet. Er zal onder meer stil worden gestaan bij het nieuwe toetsingskader voor de vergunningverlening voor het realiseren van een bouwwerk en de nieuwe omgevingsvergunning natuur, en ook de vergunningplicht voor milieubelastende activiteiten passeert de revue. Verder zal ten aanzien van de omgevingsvergunning onder de Omgevingswet nog worden stilgestaan bij een aantal wijzigingen in de procedure voor het doen van nieuwe vergunningaanvragen en vormen van rechtsbescherming.

 

Benieuwd naar de wijzigingen ten aanzien van andere thema’s in relatie tot de Omgevingswet? Klik hier voor een overzicht van alle blogs uit onze blogreeks.

 

 

Auteur: