Shutterstock Contracten

OMGEVINGSWET: TIPS VOOR CONTRACTEN!

21 maart 2024

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. De Omgevingswet heeft grote gevolgen voor de manier waarop en de procedures bij het aanvragen van vergunningen of andere toestemmingen. Bij het sluiten van contracten is het belangrijk dat er vooraf inzicht is in de tijdlijn voor het verkrijgen van de juiste toestemmingen. Het niet kunnen krijgen van een toestemming is namelijk een strop voor het project. In dit artikel gaan wij in op waar je op moet letten bij het aangaan van een contract en geven wij verdere tips.

Aparte toestemmingen

De Omgevingswet moet ervoor zorgen dat het aanvragen van een eenvoudiger is. Het gevolg hiervan is dat er voor meer verschillende activiteiten met gevolgen voor de leefomgeving paart een vergunning kan worden aangevraagd.

Zo is de vereiste onlosmakelijke samenhang tussen de verschillende activiteiten vervallen. Ook is de conversiebepaling bij bouwactiviteiten vervallen waardoor er niet meer automatisch wordt getoetst aan de ruimtelijke regels. De aanhaakconstructie met natuuractiviteiten is niet meer teruggekeerd. Tot slot wordt er voor milieuactiviteiten niet meer gekeken naar de inrichting maar naar de aparte milieubelastende activiteit.

Gevolg: iedere losse activiteit waarvoor een toestemming nodig is, kan apart worden aangevraagd.

  • Vergunning voor het afwijken omgevingsplan;
  • Vergunning voor het technisch bouwen van een bouwwerk;
  • Vergunning voor wijzigen monument;
  • Vergunning voor een natuuractiviteit;
  • Vergunning voor één bepaalde milieubelastende activiteit, etc.

 

Procedures

Het uitgangspunt van de Omgevingswet is de reguliere procedure (8+6 weken). Over het algemeen zal deze procedure ook gelden voor de verschillende activiteiten. Helaas kenmerkt de Omgevingswet zich door uitzonderingen op uitzonderingen. Daardoor kunnen er voor de verschillende activiteiten toch verschillende procedurestappen moeten worden gezet en of aan verschillende aanvraagvereisten worden voldaan.

Bouwactiviteit

Voor bouwactiviteiten is nodig dat wordt gekeken of een vergunning of toestemming nodig is voor de technische bouwactiviteit en daarnaast of er een vergunning of toestemming nodig is voor het ruimtelijk bouwen. Dit kan bestaan uit een vergunning, een meldplicht of vergunningsvrij. De procedures voor het verkrijgen van een vergunning of voor het doen van een melding verschillen enorm. Zo geldt de reguliere procedure voor een vergunning voor de technische bouwactiviteit maar kan de uitgebreide procedure gelden voor een vergunning voor ruimtelijk bouwen. Mocht de Wkb van toepassing zijn in de vorm van een meldplicht, dan geldt weer een volledig andere procedure.

Buitenplanse omgevingsplanactiviteit (Bopa)

Wil je afwijken van het omgevingsplan dan moet er een vergunning worden aangevraagd voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit. Het uitgangspunt hierbij is de reguliere procedure. Maar let op, het bevoegd gezag heeft de mogelijkheid om in bepaalde gevallen toch een uitgebreide procedure te eisen (26+6 weken). Dit kan ineens voor grote vertraging zorgen in het project.

Milieubelastende activiteit

Voor milieubelastende activiteiten geldt dat de OBM (omgevingsvergunning met de beperkte milieutoets) niet meer bestaat. Dit kan ervoor zorgen dat voor een milieubelastende activiteit waarvoor een omgevingsvergunning is vereist, de procedure onder de Omgevingswet moeilijker en uitgebreider is. Zo kan er een mer-beoordeling zijn vereist waar dit eerder niet was vereist.

 

Tips

1. Wees en blijf geïnformeerd over de status van de aanvraag en de benodigde goedkeuringen.

2. Let op met een definitie van omgevingsvergunning, vaak zijn meerdere vergunningen/toestemmingen nodig om de activiteit mogelijk te maken. Projecten die vallen onder de Wkb doen een melding en er is dus geen vergunning nodig. In het omgevingsplan kan ook een meldplicht zijn opgenomen.

3. Stuur aan op vooroverleg met het bevoegd gezag: de Omgevingswet kent uitzondering op uitzondering op uitzondering. Om een inschatting te maken van (de tijdlijn van) het project is het nodig om vooraf afspraken te maken over de procedure, participatie en reikwijdte van aanvraagvereisten.

4. Let op met termijnen: uitgangspunt bij een vergunning is regulier, maar uitzonderingen zijn mogelijk. Bij Wkb gelden andere termijnen, die doorlopen bij niet volledig melden.

5. Let op met termen zoals ‘inwerkingtreding’ en ‘onherroepelijk’. Inwerkingtreding is per bekendmaking of 4 weken daarna. Er kan gebruik worden gemaakt van de vergunning maar er kan ook nog bezwaar/beroep worden ingediend.

6. Tip: inhoudelijk is het verschil tussen omgevingsplan wijziging en een Bopa klein. Bij Bopa is reguliere procedure uitgangspunt en kan daarmee voor tijdwinst zorgen.

7. Bespreek de mogelijkheid om ingebreke te stellen bij niet tijdig beslissen door bevoegd gezag (voordat een ontbindende voorwaarde wordt getriggerd). Wat wil je als partijen doen om ervoor te zorgen dat het bevoegd gezag zich aan de termijn houdt?

 

Conclusie

In dit artikel hebben wij onderwerpen besproken uit de Omgevingswet waarmee rekening kan worden gehouden in contracten. Wij geven daarbij tips om onverwachte vertragingen in vergunningfase zoveel mogelijk te voorkomen .

Heb jij hierover nog vragen of wil je verder advies over de gevolgen van de Omgevingswet op jouw contracten? Neem vrijblijvend contact met het team.

Auteur:

Heeft u een vraag?