Photo 1529590003495 B2646e2718bf

UWV past (weer) spelregels aan

31 augustus 2020

In 2019 heeft UWV de ontwikkelingen in de rechtspraak verwerkt in nieuwe spelregels die gelden bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen. Deze wijzigingen zijn per 1 oktober 2019 ingegaan.* Nu is er opnieuw een nieuwe versie van de Uitvoeringsregels Ontslag bij bedrijfseconomische redenen gepubliceerd. Deze treden per 1 september 2020 in werking. Gelijktijdig treden ook de Uitvoeringsregels Ontslagprocedure in werking. Waar zien deze regels op?

Invoering Uitvoeringsregels Ontslagprocedure

UWV wil naar werkgevers, werknemers en hun rechtshulpverleners transparant zijn over hoe UWV de procedurele regels in de praktijk toepast. Daarom heeft zij haar interne werkinstructies uitgewerkt in - als het ware - een procesreglement ‘de Uitvoeringsregels ontslagprocedure

Hiermee wordt aan de ontslagpraktijk meer duidelijkheid geboden over de diverse procedurele aspecten van de UWV ontslagprocedure zoals:

 • Wanneer UWV bevoegd is om van een ontslagaanvraag kennis te nemen en welke vestiging
 • Wanneer UWV een herhaalde aanvraag in behandeling neemt
 • De inrichting van de procedure bij UWV
 • De mogelijkheid en termijnen van de voorlopige aanvraag
 • Reactietermijnen en eerste verweer, zienswijze en tweede verweer
 • De mogelijkheid van uitstel

Wijzigingen van de spelregels

De Uitvoeringsregels Ontslag bij bedrijfseconomische redenen bevatten de wettelijke en ministeriele regels die gelden bij een ontslag om bedrijfseconomische redenen. Ook bevatten ze een toelichting hoe UWV deze regels toepast en welke informatie werkgever bij de ontslagaanvraag dient te voegen.

De (belangrijkste) wijzigingen in de Uitvoeringsregels UWV Ontslag bij bedrijfseconomische redenen, september 2020 zijn:

 • Onderbouwing ontslagaanvraag

Er zijn verschillende bedrijfseconomische redenen (zoals bijv. slechte financiële situatie, werkvermindering en organisatorische veranderingen). Par. 1.3 bevat per subcategorie een toelichting en vermeldt welke gegevens de werkgever dient te verstrekken. Hieraan is toegevoegd dat werkgever soms kan volstaan met het verstrekken van minder gegevens, bijvoorbeeld als bepaalde gegevens in de specifieke situatie niet relevant zijn.

 • Nieuwe regels voor de overheidswerkgever

Er zijn nieuwe paragrafen toegevoegd die verband houden met de invoering van de Wet Normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA). Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de toevoeging dat een overheidswerkgever inzicht moet geven of een ontslagaanvraag een gevolg is van een democratisch genomen besluit. In dat geval wordt dat besluit niet getoetst bij de beoordeling van de bedrijfseconomische reden.

 • Overheidswerkgever geen onderdeel van groep

De Ontslagregeling en Uitvoeringsregels bevatten regels en toelichting op welk niveau de bedrijfseconomische redenen getoetst moeten worden in geval de onderneming deel uitmaakt van een groep. Dit werkt anders in het geval sprake is van een publiekrechtelijke rechtspersoon, ofwel de overheidswerkgever. Zij kunnen geen onderdeel uitmaken van een groep en dit is nader uitgewerkt in de nieuwe versie van de Uitvoeringsregels.

 • Berekening duur dienstverband bij overheidswerkgever

Een andere toevoeging als gevolg van de WNRA ziet op de berekening van de duur van het dienstverband bij een ambtenaar, als deze voor 1 januari 2020 op basis van een aanstelling werkzaam was.

 • Opzegverbod en bedrijfsbeëindiging

Het opzegverbod tijdens ziekte, zwangerschap e.d. geldt niet als wordt opgezegd wegens beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming. Dit leidt soms tot onduidelijkheid als een onderneming wel al de werkzaamheden heeft beëindigd, maar wegens bijv. fiscale redenen nog niet de onderneming zelf beëindigt. Dat dit niet perse noodzakelijk is om toch op te kunnen zeggen en wat in dit verband precies verstaan wordt onder bedrijfsbeëindiging is nader toegelicht in de nieuwe versie van de Uitvoeringsregels.

Conclusie

De nieuwe versie van de Uitvoeringsregels wegens bedrijfseconomische redenen bevat geen rigoureuze wijzingen. De meeste wijzigingen vloeien voort uit de invoering van de WNRA. Wel lijkt er wat meer maatwerk mogelijk bij de vereiste onderbouwing van de ontslagaanvraag en wordt het begrip bedrijfsbeëindiging wat genuanceerd.

De invoering van de Uitvoeringsregels  Ontslagprocedure bevatten evenmin schokkende wijzigingen, maar biedt vooral meer duidelijkheid hoe UWV omgaat met diverse procedurele aspecten bij ontslagaanvragen wegens bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid.

Voor meer informatie over alle regels en procedures, advies over een juiste aanpak of begeleiding bij voorgenomen ontslag(en) neem gerust contact op. Team Arbeidsrecht van LXA adviseert u graag.

 

*Zie hierover eerdere nieuwsbrieven ‘Trends in reorganisatieland’ en ‘Nieuwe spelregels UWV’.

Auteur: